Styret

Styret i Rana KK:

Leder: Morten Rygh

Nestleder: Christoffer Nygård

Styremedlem: Thomas Bordevik Jørgensen

Styremedlem: Stine Mari Einmo Straumbotn

Styremedlem: Cecilie Ulvnes

Varamedlem: Daniel Tangstad

Varamedlem: Arild Toven Olafsen

Ungdomskontakt: Stine Mari Einmo Straumbotn