Styret

Styret i Rana KK:

Leder: Morten Rygh

Nestleder: Christoffer Nygård

Styremedlem: Thomas Bordevik Jørgensen

Styremedlem: Rita Pernille Bråthen

Styremedlem: Tove Michalsen

Varamedlem: Stine Straumbotn

Varamedlem: Arild Toven Olafsen

Ungdomskontakt: Stine Straumbotn